PRIVACY Policy

Rotary Antwerpen Beroepsinfo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rotary Antwerpen Beroepsinfo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u meedoet aan de informatieavond in januari in de Universiteit Antwerpen, campus Wilrijk, en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Deelname aan de informatieavond
  • Beroep

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beroepsinfo.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 Rotary Antwerpen Beroepsinfo verwerkt uw persoonsgegevens voor de organisatie van de Rotary Beroepsinformatie avond in januari op de Universiteit Antwerpen, campus Wilrijk, voor de laatstejaarsstudenten van de humaniora uit verschillende scholen in en om Antwerpen. Op geen enkele manier wordt deze informatie doorgegeven aan de studenten, met uitzondering van de gepersonaliseerde batches die de avond zelf worden uitgedeeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rotary Antwerpen Beroepsinfo neemt op basis van deze gegevens geen geautomatiseerde verwerkinte besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rotary Antwerpen Beroepsinfo) tussen zit. Rotary Antwerpen Beroepsinfo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: G-Mail, Excel, Google Drive, Google Sheets, Google Docs en Mailchimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rotary Antwerpen Beroepsinfo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk verzoek om schrapping van de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rotary Antwerpen Beroepsinfo verstrekt geen enkele informatie aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Rotary Antwerpen Beroepsinfo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rotary Antwerpen Beroepsinfo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beroepsinfo.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (RRN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rotary Antwerpen Beroepsinfo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rotary Antwerpen Beroepsinfo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beroepsinfo.be
Rotary Antwerpen Beroepsactie
Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Verordening in verband met de Privacy van Persoonsgegevens onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Europa. Deze verordening is van toepassing voor elke organisatie die persoonsgegevens van leden of betrokken mensen registreert en verwerkt. Op die manier is deze wetgeving ook van toepassing op de Rotary Beroepsactie.
Als vereniging heeft de Rotary Beroepsactie bepaalde plichten en hebt u als particulier bepaalde rechten:
De Rotary Beroepsactie registreert uw persoonsgegevens via het aanmeldingsformulier dat u in het verleden is toegezonden geweest en gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de organisatie van de Rotary Beroepsactie in januari in de Universiteit Antwerpen, campus WIlrijk. De Rotary Beroepsactie verbindt er zich toe te zorgen voor transparantie